Kartha Karma Kriya-banner

Kartha Karma Kriya (2018)

Cast and Crew

Direction (1)

Nagu Gavara

Director

Writing (1)

Nagu Gavara

Story Writer

Music (1)

Shravan Bharadwaj

Music Director